Leverandørutvikling Havbruk Troms

LeverandørUtvikling havbruk Troms er et nasjonalt SIVA-prosjekt i samarbeid med Troms Fylkeskommune. Prosjektperioden går fra 2016 til 2018 med planer om videreføring.

Prosjektets målsetting: Øke andelen av varer og tjenester kjøpt lokalt/regionalt fra havbruksnæringen gjennom å styrke konkurranseevnen til lokale leverandører

Prosjektet er et samarbeid mellom Senja Næringshage og Halti Næringshage i Nordreisa.

Kontaktperson: Irene Lange Nordahl, tlf. 975 79509/ mail

Les mer på prosjektets nettside

Se også facebooksidene til Senja Næringshage og Halti Næringshage

Bli målbedrift!

Vårt formål er å bidra til verdiskaping og vekst i Midt-Troms basert på næringslivets og regionens muligheter og behov. Vårt viktigste virkemiddel i den sammenheng er vår egen tid og kompetanse, som vi tilbyr gjennom næringshageprogrammet.


Med fast målbedriftsavtale får du:

Fast kontaktperson i næringshagen, men også bred kompetanse gjennom tilgang på de samlede rådgiverressursene i Senja Næringshage.

Tilbud om årlig gjennomgang av virksomhetens status og utviklingspotensiale sammen med din faste rådgiver. Kostnadsfritt.

Tilbud om 6 timer årlig bistand fra næringshagen.

Pris: Våre målbedriſter betaler 300 kr per time – SIVA betaler resten. Dette betyr at dere får 75 % rabatt på vår timepris (1.200 kr/t).

KompetanseForum: Rabatt på alle møter, kurs, workshops og andre arrangement i næringshagens regi.

Gratis profilering på næringshagens nettside og andre digitale flater. Næringshagen arbeider løpende med å løſte fram næringshagebedriſtene i lokal og nasjonal presse, gjennom presentasjoner på nett, pressemeldinger mm.


Pris på målbedriftsavtale og timepris

Fra og med 1. januar 2017

  • Frivillige organisasjoner og stiſtelser: 2.000 kr
  • Nyetablerte virksomheter (stiſtelsesår + første hele år): 2.000 kr
  • Virksomheter med 0 – 2 årsverk: 3.000 kr
  • Virksomheter med 3 – 9 årsverk: 5.000 kr
  • Virksomheter med 10 – 19 årsverk: 8.000 kr
  • Virksomheter med fra 20 årsverk og oppover: 12.000 kr

Ordinær timepris er 1.200 kr. Foruten inkluderte timer får målbedrifter inntil 75% rabatt på ordinær timepris.


Enkeltstående oppdrag

For enkeltstående oppdrag (inntil 10 timer) kan vi gi små og mellomstore bedrifter i Troms, som ikke vil inngå målbedriftsavtale, samme timesats som for målbedrifter med faste avtaler.


Bedriftsavtalen

Ta kontakt med en av oss om du ønsker å bli målbedrift. Avtalen vi signerer med våre kunder finner du her:malbedriftsavtale-snh-2017

Der  vi har kommuneavtale tilbys en gratis oppstartsamtale for etablerere og små- og mellomstore bedrifter for å avklare behovet og nytten av videre samarbeid. Dette gjelder pr. 1.1.2017 i Tranøy, Berg, Torsken, Lenvik, Sørreisa og Dyrøy.