Innovasjonsplattform Troms

InnovasjonsplattformTroms er et treårig prosjekt finansiert av Troms Fylkeskommune. Prosjektet er et samarbeid med Halti Næringshage og Næringshage Nord AS, med Senja Næringshage som prosjektledere.

Prosjektet skal også bidra til å tydeliggjøre rollefordeling og grenseganger mellom aktørene i innovasjonsstrukturen, og til å synliggjøre denne internt i strukturen og mot eksterne. Målsetning for det 3-årige utviklingsprosjektet er å skape tettere samhandling og synergier i innovasjonsstrukturen :

  1. Videreutvikle samarbeidet næringshagene i mellom.
  2. Knytte næringshagene tettere opp mot de øvrige SIVA-aktørene (inkubatorene), kommunene, virkemiddelapparatet og fylkeskommunen.
  3. Nettverket skal så gradvis utvides til å inkludere øvrige aktører i innovasjonsstrukturen, som har en mer indirekte rolle i det næringsrettede virkemiddelapparatet.

 

Etter at prosjektperioden er over skal det utvidede nettverket være etablert og ha en modell for samarbeid på plass. Sluttresultatet skal gi et bedre totaltilbud til næringslivet i Troms!

Prosjektleder: Stig Stokkland